jak możemy Ci pomóc?

Regulamin

§1 Wprowadzenie
 1. ZaSciana.pl to internetowy serwis społecznościowy, gromadzący użytkowników wokół osiedli mieszkaniowych w miastach polskich.
 2. Aby móc korzystać z zaSciana.pl, należy założyć konto, co wiąże się z automatycznym zaakceptowanie warunków poniższego regulaminu i podać dane niezbędne w procesie rejestracji dotyczące osiedla. Po zakończeniu procesu rejestracji konta regulamin staje się umową miedzy ZaSciana.pl a użytkownikiem.
§2 Definicje
 1. ZaSciana.pl – internetowy serwis społecznościowy
 2. Serwis – serwis prowadzony pod adresew www.ZaSciana.pl
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana w ZaSciana.pl
 4. Instant messages (IM) – komunikacja natychmiastowa; system wymiany wiadomości przybliżający możliwość konwersacji w czasie rzeczywistym.
 5. UserID – unikalny identyfikator użytkownika w serwisie ZaSciana.pl
 6. Administratorzy – osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie spraw zgłaszanych przez użytkowników. Administratorzy pełnią funkcję kontrolną i dbają o to, aby użytkownicy serwisu przestrzegali postanowień niniejszego regulaminu. Do głównych zadań Administratorów należy między innymi odpowiadanie na pytania użytkowników oraz moderowanie treści w serwisie.
§3 Postanowienia ogólne
 1. W Serwisie surowo zabrania się umieszczania:
  • materiałów pornograficznych;
  • materiałów łamiących prawo autorskie;
  • materiałów propagujących faszyzm;
  • materiałów nawołujących do przemocy i nienawiści;
  • materiałów propagujących zażywanie narkotyków;
  • plików zainfekowanych wirusami,
  • jak i innych materiałów niezgodnych z polskim prawem.
  W przypadku wykrycia naruszenia powyższego punktu Regulaminu przez Administratorów lub na zgłoszenie od Użytkowników, Administrator usunie materiały łamiące regulamin oraz poinformuje Użytkownika o naruszeniu Regulaminu. W przypadku ponownego złamania Regulaminu, konto Użytkownika zostanie zablokowane. Jeżeli działanie Użytkownika naruszającego powyższy punkt Regulaminu będzie uporczywe i celowe, konto Użytkownika zostanie usunięte, a materiały przekazane odpowiednim organom ścigania.
 2. Zezwala się na umieszczanie w serwisie linków do stron zewnętrznych, z wyjątkiem:
  • witryn internetowych zabronionych przez prawo polskie;
  • witryn internetowych symulujących wygląd serwisu, rzekomo przynoszących jakieś korzyści;
  • witryn internetowych służących do przechwytywania lub wyłudzania danych dostępowych do kont Użytkowników;
  • witryn internetowych, mogących zawierać wirusy lub będących niebezpiecznymi w inny sposób;
 3. Zabrania się kopiowania, wykorzystywania i rozpowszechniania treści zamieszczanych w Serwisie. W szczególności zabrania się kopiowania elementów graficznych.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów komercyjnych, w szczególności: rozsyłania ofert reklamowych poprzez system wiadomości prywatnych, wykorzystywania funkcjonalności forum do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych (nie dotyczy to promocji osób ani inicjatyw). W przypadku wykrycia naruszeń niniejszego punktu Regulaminu, właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do odszkodowania za utracone korzyści.
 5. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności Serwisu do: zwiększania wszelkich wartości w Grze w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych kont;
  spamowania, przy czym przez spam rozumie się niechciane wiadomości elektroniczne, w których:
  treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy,
  odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie tego typu wiadomości,
  treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy;
  floodowania, czyli wielokrotnego wysyłania wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu; dotyczy ono wszystkich form komunikacji tekstowej i przejawia się w wielokrotnych powtórzeniach znaków interpunkcyjnych, liter, cyfr, emotikon itp.;
  tworzenia i rozsyłania linków dla korzyści materialnej rozsyłającego;
  tworzenia i rozsyłania linków, mających na celu wyłudzenie hasła dostępu do konta innego Użytkownika lub inne działanie na niekorzyść klikającego w link;
  wykorzystywania skryptów i programów do zwiększania wartości w Grze;
  używania botów, czyli skryptów lub automatów naśladujących zachowanie człowieka (w tym przypadku Użytkownika), generując tym samym wysoki ruch.
 6. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest hasłem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego chronienia hasła, w szczególności udostępniania go osobom trzecim.
 7. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
§4 Prawa strony ZaSciana.pl
 1. Wszystkie wiadomości wysłane za pomocą systemu wiadomości wewnętrznych są dostępne wyłącznie dla nadawcy i odbiorcy.
 2. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez Serwis jego danych osobowych oraz informacji zgromadzonych na jego koncie do celów statystycznych i marketingowych.
 3. Administratorzy mają prawo do weryfikowania wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników. W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorzy mają prawo do usunięcia treści.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych poprzez kanały komunikacyjne Serwisu.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystania z podanego przez Użytkownika adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem w celu weryfikacji statusu konta Użytkownika, jak również w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 6. Każda transakcja dokonywana przez Użytkowników poza przeznaczonymi do tego celu funkcjonalnościami Serwisu łamie niniejszy Regulamin. Serwis przestrzega przed zawieraniem tego typu transakcji.
 7. Spory pomiędzy Użytkownikami wynikające z oszustw i wyłudzeń nie będą rozstrzygane przez Administratorów.
§5 Prawo autorskie
 1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane przez niego i zamieszczane w serwisie materiały, w tym zdjęcia, nie naruszają autorskich praw majątkowych czy innych praw osób trzecich oraz mogą być wykorzystane w serwisie zgodnie z Regulaminem i zasadami funkcjonowania serwisu. Użytkownik zapewnia, iż uzyskał zgodę osób trzecich wskazanych w nadesłanych materiałach czy zdjęciach na ich publikację w Serwisie oraz wykorzystanie przez Serwis zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zasadami funkcjonowania Serwisu.
 2. Serwisowi przysługuje prawo weryfikacji powyższych oświadczeń, w szczególności poprzez zażądanie przedstawienia przez Użytkownika potwierdzenia posiadanych praw oraz uzyskanych zgód osób trzecich.
 3. Serwisowi przysługuje prawo usuwania materiałów nadesłanych przez Użytkownika sprzecznych z prawem, regulaminem serwisu lub zasadami tego serwisu.
 4. W przypadku jakichkolwiek roszczeń skierowanych przeciwko serwisowi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia prawa, spowodowanego przez opublikowanie materiałów nadesłanych przez Użytkownika, całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, który takie materiały opublikował w serwisie.
§6 System kar
 1. Za łamanie postanowień niniejszego Regulaminu obowiązuje następujący system kar:
  • ostrzeżenie;
  • blokada konta;
  • usunięcie konta;
 2. W przypadku jednorazowego naruszenia Regulaminu, Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie. Jeśli nastąpi ponowne naruszenie Regulaminu, zostanie zastosowana jedna z pozostałych, możliwych form kary. Administrator zastrzega sobie prawo zastosowania dowolnie wybranej kary w przypadku jednorazowego, lecz istotnego naruszenia regulaminu.
 3. Kary egzekwowane są przez Administratorów.
§7 Dane Użytkownika
 1. Dane osobowe, podawane przez Użytkowników podczas procesu rejestracji, są chronione przez Serwis. Serwis nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 101 poz. 926 ) oraz według wytycznych GIODO.
 3. Domniema się, że dane podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W przypadku problemów związanych z hasłem dostępowym, Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika poprzez dane podane podczas rejestracji w Serwisie.
§8 Bezpieczeństwo na ZaSciana.pl
 1. Logowanie do Serwisu następuje wyłącznie pod adresem www.ZaSciana.pl. Serwis przestrzega, aby przed każdorazowym logowaniem do Serwisu sprawdzać poprawność domeny, z której następuje logowanie.
 2. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
 3. Dla zwiększenia bezpieczeństwa konta, Użytkownik po zakończeniu korzystania z Serwisu powinien się wylogować.
 4. Serwis komunikuje się z Użytkownikiem poprzez system wiadomości prywatnych lub informacje zamieszczane na stronie startowej Serwisu. Wiadomości wysyłane przez serwisu do Użytkownika są zawsze oznaczone w polu nadawcy jako ZaSciana.pl. Jeśli Użytkownik jest niepewny co do autentyczności otrzymanej wiadomości, zaleca się, aby Użytkownik potwierdził otrzymaną informację poprzez kontakt z Administratorami.
 5. W ramach serwisu Użytkownicy mogą nabywać różnego typu usługi płatne. Usługi płatne w punktach są realizowane tylko i wyłącznie pod adresem www.ZaSciana.pl. Serwis przestrzega przed nabywaniem jakichkolwiek usług związanych z serwisem na stronach pod adresem innym niż www.ZaSciana.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane poza adresem www.ZaSciana.pl.
§9 Pliki Cookies
 1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
 2. zaŚcianą.pl używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
 3. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis zaścianą.pl również do celów: - statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników, - prezentacji reklam na serwisach - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,
 4. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.
 5. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.
§10 Zmiany w Regulaminie
 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O każdej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem systemu wiadomości prywatnych lub poprzez informację na stronie startowej Serwisu.
 2. Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, Użytkownik jest zobowiązany do ich akceptacji. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian, może usunąć konto.
§11 Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć swoje konto.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.